Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Combinatieritten
Uitsluitend op uw verzoek zijn combinatieritten mogelijk.
Voorbeeld: als u met vrienden, familie of collega’s reist die op verschillende adressen wonen. Een prijsopgave kunnen wij voor u berekenen.

 

Vertragingen onderweg
De Haarlemse Airport Service kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die het gevolg hebben dat u uw vlucht mist. U kunt er van op aan dat wij er alles aan doen om dit te voorkomen.

Terugkomst op Schiphol
In geval van vertraging langer dan 2 uur of verandering van vluchtgegevens dient u dit vanaf uw vakantie adres uiterlijk 24 uur voor aankomst op het vliegveld aan onze centrale door te bellen, u kunt er dan op rekenen dat wij uw aankomsttijd nauwlettend in de gaten houden. Bij het niet tijdig aan ons doorgeven van veranderingen vervalt uw recht op vervoer en kunt u alleen vervoerd worden op een voor ons passend moment. Indien u niet akkoord gaat met het door ons aangegeven passende tijdstip dan vervalt ook uw recht op restitutie van de door u betaalde retourrit. Vanzelfsprekend doen wij ons best u zo snel mogelijk naar huis te vervoeren.

Na aankomst op Schiphol dient u zo spoedig mogelijk te bellen met het telefoonnummer dat u van de chauffeur of per e-mail heeft doorgekregen, vóórdat u uw koffers ophaalt. U belt nogmaals nadat u alle bagage in uw bezit heeft en volgt de instructies van de centrale.  Indien u met een andere vlucht terug keert op Schiphol dan door u opgegeven dan dient u dat uiterlijk 24 uur voor aankomst aan ons door te geven. Retourreizen dienen vooruit te worden betaald en worden alleen door ons uitgevoerd nadat wij van u een schriftelijke bevestiging of e-mail hebben ontvangen waarop uw vluchtgegevens van de terugvlucht staan vermeld. U kunt deze informatie ondertekend naar ons faxen of ondertekend meegegeven aan de chauffeur die u naar het vliegveld heeft gebracht .

De Haarlemse Airport Service is niet aansprakelijk voor, door u, foutief opgegeven vluchtgegevens en zal hierdoor geen retourvervoer verrichten als u zich niet binnen 1 uur bij de chauffeur meldt of telefonisch contact heeft opgenomen met de centrale na aankomst van de door u opgegeven aankomsttijd en datum. Hieruit voortvloeiend verliest u het recht op restitutie van uw retourbetaling en vervoer. Indien u door welke omstandigheden dan ook, zich later meldt bij de chauffeur of telefonisch bij onze centrale, dan 1 uur na afhandeling van de laatste bagage van uw vlucht, verliest u het recht op vervoer en komt restitutie van uw retourbetaling te vervallen. Bij het zoekraken van de bagage op het vliegveld wacht onze chauffeur 1 uur op uw komst, nadat u ons of onze chauffeur heeft gemeld dat u uw bagage kwijt bent. Komt u later dan dit uur dan kunnen wij u pas vervoeren op een voor ons passend tijdstip. Indien u hier niet mee akkoord gaat dan verliest u het recht op restitutie van de door u betaalde retourbetaling en vervoer.

Kindervervoer
Taxivervoer. Op de achterbank van een taxi is een autostoeltje of zittingverhoger niet verplicht. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen moeten dan de gordels gebruiken, voor zover aanwezig, en kinderen jonger dan 3 jaar mogen in dat geval los worden vervoerd. Neem bij voorkeur geen kind op schoot, want dat is riskant bij een frontale botsing.

Betalingswijze
Contant, creditcard of vooruitbetaling.

Geschillencommissie
Om uw belangen/rechten zo optimaal te waarborgen, zijn wij aangesloten bij de Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer. Van toepassing is het Reglement Geschillencommissie Taxivervoer ( per 11 maart 2003 ) van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken, gevestigd Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Privacybescherming
De Haarlemse Airport Service houdt zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Nimmer zal De Haarlemse Airport Service uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een adequate privacybescherming zorgdragen.

De Haarlemse Airport Service
Kopie Algemene Voorwaarden wordt u toegezonden op aanvraag.

Algemene vervoersvoorwaarden De Haarlemse Airport Service
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene vervoersvoorwaarden van toepassing.
Een volledig exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.
Onderstaand volgt een extract van voornoemde algemene vervoersvoorwaarden, bevattende een (verkorte) willekeurige vermelding van de voor de branche gerelateerde handelsverkeer in het algemeen belangrijkste artikelen.

1.Algemene Bepalingen

1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De Haarlemse Airport Service diensten levert aan een derde,hierna te noemen “de opdrachtgever”.
Afwijkingen van deze algemene vervoersvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3.
Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen De Haarlemse Airport Service en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen.

1.4.
Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling als telefonisch, per fax, per e-mail, of op enige andere wijze verstrekt aan De Haarlemse Airport Service, zodat een schriftelijke bevestiging door De Haarlemse Airport Service niet (alsnog) nodig is.

1.5.
In het geval door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van De Haarlemse Airport Service, zullen de voorwaarden van De Haarlemse Airport Service ten alle tijden voorrang hebben, zelfs indien door wederpartij voorrang van zijn voorwaarden is bedongen.

1.6.
Bedingen van de opdrachtgever zijn slechts bindend indien De Haarlemse Airport Service deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.Aanbiedingen en prijzen

2.1.
Alle aanbiedingen door of vanwege De Haarlemse Airport Service gedaan zijn vrijblijvend, tenzij het in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2.
De Haarlemse Airport Service is niet gehouden diensten te verrichten voor vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk-of typefout.

2.3.
De Haarlemse Airport Service is gerechtigd tenminste drie maanden na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de geldende prijzen en/of tarieven aan te passen.

3.Uitvoering van de overeenkomst

3.1.
De Haarlemse Airport Service zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. In voorkomend geval in overeenstemming met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedure.

3.2.
De Haarlemse Airport Service is te allen tijde bevoegd het voertuig te vervangen door een ander (niet per se gelijkwaardig) voertuig.

3.3.
Indien de opdrachtgever aanwijzingen c.q. opdrachten geeft, welke afwijken van de gemaakte overeenkomst, zullen de betreffende werkzaamheden vergoed moeten worden als meerwerk.

3.4.
Ontheffingen, parkeervergunningen e.d. indien vooraf door de opdrachtgever bij de lokale instanties of landelijke overheden aangevraagd te zijn. Het berijden van zogeheten B-wegen kan ondanks ontheffingen door ons geweigerd worden.

3.5.
Het meenemen van gevaarlijke stoffen, drugs, steek -of slagwapens is ten alle tijden verboden als mede het meenemen van explosieve en/of zuurstofflessen.

3.6.
Bij ritten welke een tijdsspan van 8 uren overschrijden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een warme maaltijd voor de chauffeur(s).

3.7.
De in Nederland geldende maximum snelheid is voor inhuur van vervoer van toepassing conform de wegenverkeerswet 1994. Het is te allen tijde aan de deskundigheid en beoordeling van de chauffeur welke snelheid er wordt gereden.

3.8.
Alle inzittenden zijn verzekerd krachtens de wettelijk verplichte WA-verzekering van onze voertuigen: Taxi-Minibus-Autobus.

3.9.
Onze aansprakelijkheid bij het uitvoeren van onze werkzaamheden wordt beperkt tot het bedrag wat in onderhevig geval door onze verzekeraar wordt uitgekeerd.

3.10.
Op straffe van het verlies van het recht op een klacht in of buiten recht een beroep te doen, indien klachten schriftelijk binnen 8 dagen na vervoersdatum te zijn ingediend ten kantore van De Haarlemse Airport Service. Indien de klacht van de opdrachtgever gerechtvaardigd is, heeft De Haarlemse Airport Service het recht om naar eigen keuze de door haar opgestelde declaraties te verlagen, dan wel de uitkomsten van haar dienstverlening kosteloos te verbeteren. Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de werkzaamheden geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn of haar betalingstermijn op te schorten.

4.Betalingen, rente en kosten

4.1.
Alle facturen zullen worden betaald overeenkomstig de betalingscondities. Deze betalingcondities houden in dat uiterlijk 30 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 75% van het factuurbedrag aan De Haarlemse Airport Service dient te zijn voldaan.Het resterende bedrag dient op de dag van uitvoering van de overeenkomst contant aan de chauffeur te worden betaald. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Reserveringen/boekingen binnen 30 dagen voor uitvoering van de overeenkomst worden gezien als korte termijn -reserveringen en daarbij dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag te hebben betaald.

4.2.
De Haarlemse Airport Service is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding toe bestaat, alle overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld, of de door de opdrachtgever voor akkoord getekende bevestiging niet retour is ontvangen door De Haarlemse Airport Service.

4.3.
De opdrachtgever kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur, binnen de betalingstermijn.

4.4.
Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden gesteld onder 4.1. van deze algemene voorwaarden, is de opdrachtgever in verzuim, en de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd, alsmede de administratiekosten van � 25,00 per aanmaning.
4.5.Alle op de invordering van het verschuldigde vallende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van wettelijke vertragingsrente, met een minimum van � 450,00.

4.6.
In het geval van niet-tijdige betaling of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever heeft De Haarlemse Airport Service het recht alle nog lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. Dit onverminderd haar recht terzake volledige schadevergoeding te vorderen.

5.Aansprakelijkheid

5.1.
De Haarlemse Airport Service is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht, waar onder andere inbegrepen verkeer -en weersomstandigheden en invloeden van buitenaf.

5.2.
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels is De Haarlemse Airport Service niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij opdrachtgever als bij derden.

5.3.
De eventueel door De Haarlemse Airport Service te betalen schadevergoeding is beperkt tot de factuurwaarde dan wel tot de door de verrekening aan De Haarlemse Airport Service uit te betalen schadepenningen.

5.4.
De Haarlemse Airport Service is niet aansprakelijk voor schade aan derden, welke is veroorzaakt door schending van intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever is gehouden De Haarlemse Airport Service hiervoor te vrijwaren.

5.5.
In die gevallen waarin De Haarlemse Airport Service door derden wordt aangesproken voor schade, zal de opdrachtgever De Haarlemse Airport Service onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin De Haarlemse Airport Service ten opzichte van de opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

5.6.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door handelen van passagiers van de opdrachtgever. Deze schade, inclusief vergoeding van stilstandsuren, wordt verhaald op de opdrachtgever.

6.Overmacht

6.1.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Naast dat geen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Haarlemse Airport Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Haarlemse Airport Service niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6.2.
In geval van overmacht aan de zijde van De Haarlemse Airport Service wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand het De Haarlemse Airport Service onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is De Haarlemse Airport Service gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat De Haarlemse Airport Service gehouden is aan de opdrachtgever enige schade te vergoeden.

7.Wijziging en annulering

7.1.
Alleen met schriftelijke toestemming van De Haarlemse Airport Service kan een overeenkomst worden geweigerd, geannuleerd of uitgesteld. Bij uitstel van de overeenkomst met meer dan 3 maanden, wordt het factuurbedrag verhoogd met 8% administratiekosten.

7.2.
Bij annulering tot en met 30 dagen voor de uitvoerdatum berekent De Haarlemse Airport Service 25% van de overeenkomstkosten als annuleringskosten. Bij annulering binnen 30 dagen voor de uitvoerdatum is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

7.3.
De opdrachtgever is verplicht De Haarlemse Airport Service te vrijwaren tegen vorderingen van derden.

7.4.
Op alle overeenkomsten en de daarbij samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en De Haarlemse Airport Service is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing